Program edukacije za razvoj preduzetništva 

Ciljne grupe:

– Program je namenjen mladima, ženama svih uzrasta, posebno starijim nezaposlenim ženama, a koji pripadaju socijalno ugroženim kategorijama, licima sa posebnim potrebama, nacionalnim manjinama, posebno romske populacije, koji žele da postanu radno angažovani ili da pokrenu sopstvene poslovne aktivnosti.

– Program je osmišljen tako da ga mogu pohađati i sva lica koja su već pokrenula poslovne aktivnosti, bilo kao preduzetnici ili pravna lica, a neophodna im je pomoć mentora za vođenje kritičnih aspekata poslovanja, savet o poslovnim poduhvatima ili rešavanje specifičnih poslovnih problema.

Cilj projekta:

Edukacija pojedinaca za kreiranje biznis plana, načinima otpočinjanja posla i vođenja neophodne dokumentacije, pisanje poslovne biografije. Program ima za cilj i podučavanje polaznika za uspešno unapređivanje poslovnih aktivnosti i rešavanje konkretnih problema u procesu poslovanja.

Svrha projekta:

Projekat je u osmišljen tako da bude deo strategije Republike Srbije a u vezi sa poslovnim osposobljavanjem socijalno ugroženih društvenih grupa. Nakon uspešne obuke, polalaznici će, u zavisnosti od ličnih potreba, biti u mogućnosti da:

 • naprave svoj biznis plan, konkurišu sa njime na odgovarajućim konkursima i započnu sopstvenu delatnost
 • precizno i poslovno korektno napišu svoju poslovnu biografiju, ukoliko planiraju da se radno angažuju kod drugog poslodavca
 • usvoje teorijska i praktična znanja iz oblasti upravljanja preduzećem u cilju efikasnijeg obavljanja svojih poslovnih aktivnosti i rešavanja konkretnih problema u poslovanju.

Edukacija podrazumeva sledeće segmente: 

 • Edukacija o preduzetništvu
 • Edukacija o socijalnom preduzetništvu
 • Proces kreiranja ideje i njena evaluacija
 • Proces izrade projekta
 • Proces izrade biznis plana
 • Finansijski elementi biznis plana
 • Raspoloživi izvori finansiranja
 • Analiza tržišta i konkurencije
 • Nabavka 
 • Proizvodnja i prodaja 
 • Analiza kupaca
 • Marketing plan
 • Osnivanje firme
 • Vođenje firme
 • Primer biznis plana
 • Pravni aspekti poslovanja
 • Oblici organizovanja preduzeća
 • Rešavanje konkretnih problema u poslovanju
 • Primeri iz prakse.

Prvo će se vršiti anketa svih zainteresovanih polaznika i prema njihovim potrebama će biti određen sadržaj obuke svakog pojedinačno. U celom procesu obuke, polaznici će imati mentora za pomoć i podršku, koji će ih usmeravati u pravcu postizanja ciljeva i rešavanja problema u poslovanju. Takođe, nakon završetka formalnog dela obuke, mentor će biti na raspolaganju polaznicima za sve vidove edukacijske podrške podrške. 

Ciljne grupe, moduli i elementi obuke odnosno projekta se usklađuju u skladu sa zahtevima finansijera.

Period trajanja:

Projekat može da se realizuje u periodu od tri meseca (jedanput nedeljno u trajanju od tri sata, primera radi). U slučaju online obuke, realizacija će biti usklađena sa praksom online obuka.

Broj polaznika:

Maksimalno 15 polaznika po grupi (zbog efikasnosti rada), u tri meseca trajanja obuke jednog kruga projekta, optimalno je organizovati maksimalno tri grupe polaznika. 

Rezultat projekta:

Edukovana ciljna grupa iz oblasti preduzetništva, koja je spremna za sledeći korak u pokretanju posla, odnosno edukovana grupa postojećih privrednika, koji već obavljaju poslovne aktivnosti u pogledu budućeg unapređivanja poslovanja i rešavanja konkretnih problema u poslovanju.