Projekat edukacije za finansijski menadžment

Opis projekta:

Obuka iz oblasti finansijskog menadžmenta podrazumeva usvajanje zananja o načinima finansiranja preduzeća, funkcionisanju poreskog sistema i politike, organizaciji finansijskog menadžmenta, upoznavanje sa finansijskim tržištem i sistemom, organizacijom i tehnikama platnog prometa, kao i informacionim sistemom finansija.  

 Ciljevi projekta:

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti finansija i računovodstva, kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje primene informacionih i komunikacionih tehnologija (i programiranja) u oblasti vođenja finansija i računovodstva u preduzećima. Uviđanje značaja izučavanja finansija i računovodstva za poslovanje preduzeća, kao i njihova konkretna primena. Shvatanje principa finansiranja i upravljanja finansijskim i materijalnim poslovanjem.

Elementi obuke:

 • Pojam i značaj poreskog sistema i poreske politike
 • Poreska načela  
 • Vrste poreza
 • Platni promet  
 • Finansijsko prognoziranje i planiranje
 •  Finansijska kontrola i revizija  
 •  Pojam finansijske analize
 •  Pojam i značaj finansijskog menadžmenta   
 •  Upravljanje finansijskim sredstvima preduzeća
 •  Osnovi finansiranja preduzeća  
 •  Pravila finansiranja
 •  Vrste i oblici finansiranja  
 •  Pojam finansijskog tržišta  
 • Pojam i vrste finansijskih institucija
 •  Berze  
 •  Finansiranje preduzeća
 • Kratkoročno finansiranje  
 •  Finansiranje srednjoročnim kreditima
 •  Finansiranje dugoročnim kreditom  
 • Investiranje
 •  Projekti  
 •  Metode procene investicionih projekata
 •  Informacioni sistem finansija i računovodstva 
 • Organizacija finansija u informacionom sistemu preduzeća

Prvo će se vršiti anketa svih zainteresovanih polaznika i prema njihovim potrebama će biti određen sadržaj obuke svakog pojedinačno. U celom procesu obuke polaznici će imati mentora za pomoć i podršku, koji će ih usmeravati u pravcu postizanja ciljeva i rešavanja problema iz oblasti upravljanja finansijama. Takođe, nakon završetka formalnog dela obuke, mentor će biti na raspolaganju polaznicima za sve vidove edukacijske podrške. 

Ciljne grupe, moduli i elementi obuke odnosno projekta se usklađuju u skladu sa zahtevima finansijera.

Period trajanja:

Projekat može da se realizuje u periodu od tri meseca (jedanput nedeljno u trajanju od tri sata, primera radi). U slučaju online obuke, realizacija će biti usklađena sa praksom online obuka.

Broj polaznika:

Maksimalno 15 polaznika po grupi (zbog efikasnosti rada), u tri meseca trajanja obuke jednog kruga projekta, optimalno je organizovati maksimalno tri grupe polaznika. 

Rezultat projekta:

Edukovana ciljna grupa iz oblasti upravljanja finansijama u preduzećima.